Skip to content

אחריות

אם תוך 12 חודשים מתאריך הגעת המשלוח, המוצר נכשל עקב תקלה שלא נגרמה על ידיך, הנך זכאי לתיקון ובמקרים מיוחדים, החלפה של המוצר.


אחריות זו אינה כוללת:
(א) נזק שנגרם כתוצאה מתאונה ושימוש לרעה על ידי הלקוח
(ב) מכונה עם תיקון לא מורשה
(ג)

מכונה שלא נעשה בה שימוש בהתאם להוראות
(ד) נזק העולה על עלות המוצר
(ה) אי מסירת הוכחת הנזק והרכישה

* האחריות אינה מכסה נזקים הנגרמים בשל אלוהים ומעשי כוח עליון